دانلود کارگاه آموزشی آشنایی با مدل تعالی سازمانیEFQM و روش های خودارزیابیدانلود شامل:

تعالی سازمانی و كاربرد آن

مفاهیم بنیادین و معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM

فرآیند ارزیابی و امتیازدهی

رویکردهای خودارزیابی

ساختار اجراتاریخچه مدل های تعالی سازمانی

  كلیات تعالی سازمانی

کاربردهای مدل تعالی سازمانی

مزایای بکارگیری مدل تعالی سازمانی

روژه  خودارزیابی در شرکت

European

Foundation for

Quality

Management

کلیات مدل های تعالی سازمانی

چارچوب مدل EFQM و مقایسه ISO9000 با آن

ارزش ها و مفاهیم بنیادین مدل

مدل تعالی سازمانی EFQM در یک نگاه

ارتباط مفاهیم بنیادین و معیارهای مدل

ساختار معیارها

تشریح معیارهای مدل


نتیجه گرایی )[ (Results Orientation

2) مشتری مداری (Customer Focus )

3) رهبری و ثبات در مقاصد

 )  (Leadership & Constancy of Purpose

4) مدیریت بر اساس فرآیندها و واقیت‌ها

 ) ( Management by Processes and Facts

5) مشاركت و توسعه منابع انسانی

 ( People Development & Involvement)

6) یادگیری، نوآوری و بهبود مداوم

 (Continuous Learning, Innovation & Improvement) 

7) توسعه شراكت ها  (Partnership Development) 

8) مسئولیت‌های اجتماعی (Public Responsibility)


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,