دانلود رایگان کتاب نقشه كشی و نقشه خوانی مهندسی جلد 1

نقشه كشی و نقشه خوانی مهندسی دانلود


شامل:

تعریف نقشه، چگونگی ایجاد تصویر، انواع تصویر، رسم سه تصویر 

اصل ارتباط بین تصاویر و كاربردآن، رسم شش تصویر 

اصول كلی نقشه خوانی، مجهو ل یابی برای پروش قدرت تجسم 

روشهای آنالیز سطح و حجم در شناخت و تجسم از روی تصاویر 

موجود

انواع تصاویر مجسم؛ تصاویر مجسم ایزومتریك قائم، دیمتریك قائم، 

ایزومتریك مایل و دیمتریك مایل

طریقه ترسیم تصاویر مجسم به روش جعبه ای و به روش محوری 

رئوس مطالب این درس

رسم تصاویر دایر ه ها در تصاویر مجسم 

برش و انواع آن (برش ساده، برش شكسته، برش شعاعی، نیم برش )، 

اصول برش و قواعد هاشور

آشنایی با انواع بر ش های دیگر ( برش موضعی، برش گردشی، برش 

گردشی جابجا، بر ش های خاص )، استثنائات برش

آشنایی كلی با نقشه های كارگاهی و مركب (مونتاژ ) 

اندازه نویسی نقشه های كارگاهی و نقشه های مركب 

آشنایی كلی با تولران س ها و انطباقات در نقشه های مركببرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,