دانلود رایگان مدیریت هزینه، براورد و بودجه بندی پروژهدانلود


محتوا

مفاهیم كلی مدیریت پروژه

مقدمهای بر مبانی مدیریت پروژه

چرخه عمر پروژهها

براورد هزینه پروژه

ساختارهای شكست

ابزارها و تكنیكها

خروجیها

بودجهبندی

تعریف

ابزارها و تكنیك ها

خروجیهاهای آموزشی و نمونههای عملی

منابع و مراجع
مقدمه ای بر مبانی مدیریت پروژه


مروری بر مفاهیم / تعریف پروژه

پروژه تلاشی است که در آن منابع انسانی، ماشین آلات، مواد و پول به

روشی بدیع سازماندهی میشوند تا مجموعه ای از فعالیتهای منحصر به

فرد برای ایجاد تغییراتی سودآور با اهداف معین کمی و کیفی - ضمن

لحاظ کردن محدودیت در زمان و هزینه - به انجام رسد.

هزینه

زمان كیفیت

هدف

تعریف استاندارد:

تلالاشی است موقتی برای ایجاد محصول یا خدمتی

منحصر به فرد. موقت به این معنا که هر پروژه

دارای انتها بوده و منحصر به فرد به این معنا

که محصول یا خدمتی متمایز از تمام

محصولالات و یا خدمات مشابه خواهد بود.

مروری بر مفاهیم / تعریف مدیریت پروژه

تعاریف کلالاسیک:

برنامهریزی، سازماندهی، هدایت و كنترل منابع در یك بازه زمانی مشخص

برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده.

فرایند یکپارچه سازی هر چه لالازم است انجام شود تا پروژه برای تحقق

اهداف خود در مسیر چرخه عمر خود به پیشرود.

تعریف استاندارد:

كاربرد دانش، مهارتها، ابزارها و تكنیكها در اجرای فعالیتهای پروژه برای

تحقق نیازها وانتظارات ذینفعان آن پروژه.


مروری بر مفاهیم / دامنه مدیریت پروژه

مدیریت محدوده

مدیریت زمان

مدیریت هزینه

مدیریت ارتباطات

مدیریت ریسك

مدیریت تداركات

مدیریت كیفیت

مدیریت یكپارچگی

مدیریت منابع انسانی

حوزههای بیان اهداف

قابل تحویل پروژه

حوزههای پشتیبان برای

تحقق اهداف قابل تحویل

پروژه

-  مدیریتزمان پروژه

Project Time Management

- تعریف فعالیت

Activity Definition

- توالی فعالیت

Activity Sequencing

- برآورد منبع فعالیت

Activity Resource Estimating

- برآورد مدت زمان فعالیت

Activity Duration Estimating

- تهیه زمان بندی

Schedule Development

- کنترل زمان بندی

Schedule Control

- مدیریت نیروی انسانی

Project Human Resource Management

- برنامه ریزی منابع انسانی

Human Resource Planning

- انتخاب تیم پروژه

Acquire Project Team

- بهبود تیم پروژه

Develop Project Team

- مدیریت تیم پروژه

Manage Project Team

- مدیریت تدارکات پروژه

Project Procurement Management

- برنامه ریزی خرید با مالکیت

Plan Purchases and Acquisitions

- برنامه ریزی قرارداد

PlanContracting

- درخواستبرای پاسخ فروشنده

Request Seller Responses

- انتخاب فروشندگان

Select Sellers

- راهبری قرارداد

Contract Administration

- خاتمه قرارداد

ContractClosure

- مدیریت محدوده پروژه

Project Scope Management

- برنامه ریزی محدوده

Scope Planning

- تعریف محدوده

Scope Definition

WBS - ایجاد

Create WBS

- ممیزی محدوده

Scope Verification

- کنترل محدوده

Scope Control

-  مدیریت یکپارچگی پروژه

Project Integration Management

- تدوین منشور پروژه

Develop Project Charter

- تدوین بیانیه مقدماتی محدوده پروژه

Develop Preliminary Project Scope Statement

- تدوین برنامه مدیریتپروژه

Develop Project Management Plan

- هدایتو مدیریتپروژه

Direct and Manage Project Execution

- نظارت و کنترل کار پروژه

Monitor and Control Project Work

- کنترل یکپارچه تغییرات

Integrated Change Control

- خاتمه پروژه

Close Project

- مدیریت کیفیتپروژه

Project Quality Management

- برنامه ریزی کیفیت

Quality Planning

- انجام تضمین کیفیت

Perform Quality Assurance

- انجام کنترل کیفیت

Perform Quality Control

- مدیریت ریسک پروژه

Project Risk Management

- برنامه ریزی مدیریت ریسک

Risk Management Planning

- شناسایی ریسک

Risk Identification

- تجزیه و تحلیل کیفی ریسک

Qualitative Risk Analysis

- تجزیه و تحلیلی کمی ریسک

Quantitative Risk Analysis

- برنامه ریزی پاسخ به ریسک

Risk Response Planning

- هدایتو کنترل ریسک

Risk Monitoring and Control

- مدیریت هزینه پروژه

Project Cost Management

- برآورد هزینه

Cost Estimating

- برنامه ریزی بودجه

Cost Budgeting

- کنترل هزینه

Cost Control

-  مدیریت ارتباطات پروژه

Project Communications Management

- برنامه ریزی ارتباطات

Communications Planning

- توزیع ارتباطات

Information Distribution

- گزارشدهی عملکرد

Performance Reporting

- مدیریت ذینفعان

Manage Stakeholders


چرخه عمر پروژهها / تعریف چرخه عمر

با توجه به این که پروژههای مشابه در نحوه

اجرا نیز مشابه میباشند، شرکتهای مجری،

برای الگوسازی سبک مدیریت،

آنها را به چند فاز تقسیم بندی میکنند تا

مدیریت و کنترل آنها بهتر انجام پذیرد. به

این فازها، چرخه عمر پروژه گفته میشود.

چرخه عمر پروژه

مجموعه ای است از مراحل عمومی و متوالی مدیریت پروژه.آموزشی برنامه ریزی و كنترل 


چرخه عمر پروژهها / تفاوتهای چرخه عمر پروژه و محصول

همانطور كه عنوان شد چرخه عمر پروژه در واقع چرخه فرایندها و

فعالیتهای لازم برای اجرا موفق مدیریت پروژه بوده و صرف نظر از

نوع و ابعاد و پیچیدگیهای پروژه قابلیت كاربرد عام و عمومی دارد.

درحالیكه چرخه عمر محصول پروژه ترتیب و توالی فرایندهای منحصر

به فرد برای ایجاد محصول خروجی و نتیجه حاصل از اجرای پروژه

میباشد.

Project Life Cycle Vs

Product Life Cycle


چرخه عمر پروژهها / فازهای چرخه عمر

:Initiating Process Group گروه فرآیندی آغازین

تعریف و تصویب یک پروژه یا یک مرحله از پروژه

:Planning Process Group گروه فرآیندی برنامه ریزی

انجام برنامه ریزیها برای دستیابی به اهداف و محدوده در نظر گرفته شده برای پروژه.

:Executing Process Group گروه فرآیندی اجرایی

یکپارچهسازی افراد و سایر منابع را برای اجرای برنامهها.

:Monitoring and Controlling Process Group گروه فرآیندی کنترلی

نظارت منظم بر پیشرفت کار به منظور تعیین انحراف نسبت به برنامهها و انجام اقدامات

اصلاحی مورد نیاز برای برآورده نمودن اهداف.

:Closing Process Group گروه فرآیندی اختتامی

پذیرش رسمی محصول، خدمت یا نتیجه و رساندن پروژه به یک خاتمه سامانمند.

چرخه عمر پروژهها / ارتباط بین فازهای چرخه عمر

فرایندهای برنامه ریزی فرایندهای آغازین

فرایندهای اجرائی فرایندهای کنترلی

فرایندهای اختتامی


چرخه عمر پروژهها / همپوشانی فازهای چرخه عمر

محدوده های گروه های فرآیندی

مدیریت پروژه آغازین برنامه ریزی اجرایی کنترلی اختتامی

- نظارت و کنترل بر - خاتمه پروژه

کار پروژه

- کنترل یکپارچه

تغییرات

- هدایت و

مدیریت اجرای

پروژه

- توسعه برنامه

مدیریت پروژه

- تهیه منشور پروژه

- بیانیه محدوده اولیه

یکپارچگی پروژه

- ممیزی محدوده

- کنترل تغییرات

محدوده

- برنامه ریزی محدوده

- تعریف محدوده

WBS - ایجاد

محدوده

- تعریف فعالیتها - کنترل زمانبندی

- تعیین توالی فعالیتها

- تخمین منبع فعالیتها

- برآورد مدت فعالیتها

- تهیه زمانبندی پروژه

زمان

- برآورد هزینه -کنترل هزینه

هزینه - بودجه بندی

ارتباط بین چرخه عمر و فرایندهای مدیریتپروژه


محدوده های گروه های فرآیندی

مدیریت پروژه آغازین برنامه ریزی اجرایی کنترلی اختتامی

کیفیت - برنامه ریزی کیفیت - تضمین کیفیت - کنترل کیفیت

- استخدام تیم پروژه - مدیریت تیم پروژه

- توسعه تیم پروژه

- برنامه ریزی منابع انسانی

منابع انسانی

- گزارشات عملکردی

- مدیریت ذی نفعان

ارتباطات - برنامه ریزی ارتباطات - توزیع اطلالاعات

- پیگیری و کنترل

ریسک

- برنامه ریزی ریسک

- شناسایی ریسک

- تحلیل کیفی ریسک

- تحلیل کمی ریسک

- برنام ه ریزی پاسخ به ریسک

ریسک

- خاتمه

قرارداد

- استعلالام از - راهبری قرارداد

تامینکنندگان

- انتخاب تامینکنندگان

- برنامه ریزی تدارکات

- برنامه ریزی قرارداد

تدارکات

ارتباط بین چرخه عمر و فرایندهای مدیریتپروژه
براورد هزینه پروژه


Ref: Thiry

مدیریت هزینه / تعریف

Project Cost Management : مدیریتهزینه پروژه

فرایند برنامهریزی، تخمین، بودجهبندی و كنترل هزینهها را در بر

میگیرد به گونهای كه امكان تكمیل پروژه با بودجه تخصیص یافته

فراهم آید.

– تخمین هزینه: براورد تقریبی هزینههای مربوط به تامین منابع مورد نیاز برای

تكمیل فعالیتهای پروژه.

– بودجهبندی هزینه: جمعبندی هزینههای تخمینی از فعالیتهای منفرد یا

بستههای كاری راستای تثبیت یك خط مبنای هزینه.

– كنترل هزینه: بر عواملی كه انحرافات هزینه را ایجاد میكنند تاثیر میگذارد

و تغییرات احتمالی در بودجه را كنترل میكند.

مدیریت هزینه در درجه نخست با هزینه منابع مورد نیاز برای تكمیل

فعالیتهای پروژه در ارتباط است ولی در هر حال باید تاثیر تصمیمات

اتخاذ شده در خلال پروژه را بر هزینههای مصرف، نگهداری و پشتیبانی

از محصول پروژه را مد نظر قراردهد.اشاره به مفهوم چرخه عمر هزینه


مدیریت هزینه / نمای كلی مدیریتهزینه

تخمین هزینه

ورودیها: §

- عوامل محیطی

- سرمایههای فرایندی سازمان

- بیانیه محدوده پروژه

- ساختار شکست کار

WBS - دیکشنری

- برنامه مدیریت پروژه

برنامه مدیریت زمانبندی

برنامه مدیریت کارکنان

ثبت ریسک

ابزارها و تکنیکها: §

- تخمین قیاسی

- تعیین نرخهای هزینه منبع

- تخمین پایین به بالا

- تخمین پارامتریک

- نرمافزار مدیریت پروژه

- تحلیل پیشنهاد فروشندگان

- تحلیل اندوخته

- هزینه کیفیت

خروجیها: §

- تخمینهای هزینه فعالیت

- تخمین هزینه فعالیت با جزییات پشتیبانی کننده

- تغییرات درخواست شده

- برنامه مدیریت پروژه به روز شده

بودجهبندی هزینه

ورودیها: §

- بیانیه محدوده

- ساختار شکست کار

WBS - دیکشنری

- تخمین هزینه فعالیت

- خمین هزینه فعالیت با جزییات پشتیبانی کننده

- زمانبندی پروژه

- تقویم منبع

- قرارداد

- برنامه مدیریت هزینه

ابزارها و تکنیکها: §

- جمعبندی هزینه

- تحلیل اندوخته

- تخمین پارامتریک

- اصلاح محدودیت سرمایهگذاری مالی

خروجیها: §

- مبنای هزینه

- نیازهای سرمایهگذاری پروژه

- برنامه مدیریت هزینه به روز شده

- تغییرات درخواست شده

کنترل هزینه

ورودیها: §

- خط مبنای هزینه

- نیازهای سرمایهگذاری پروژه

- گزارشات عملکردی

- اطلاعات عملکردی کاری

- درخواستهای تغییر تایید شده

- برنامه مدیریت پروژه

ابزارها و تکنیکها: §

- سیستم کنترل تغییر هزینه

- تحلیل سنجش عملکرد

- پیشبینیها

- بازنگری در عملکردئ پروژه

- نرمافزار مدیریت پروژه

- مدیریت انحرافات

خروجیها: §

- تخمین هزینه به روز شده

- مبنای هزینه به روز شده

- سنجشعملکرد

- پیشبینیهای مرتبط با تکمیل پروژه

- تغییرات درخواست شده

- اقدامات اصلاحی توصیه شده

- سرمایههای فرایندی به روز شده سازمان

- برنامه مدیریت پروژه به روز شده

Work Breakdown Structure مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار

پیش از آشنایی با روشهای تخمین هزینه ابتدا به چگونگی تشریح

محدوده كار، بستههای كاری و تهیه لیست فعالیتها اشاره میشود.

Deliverables : اقلام قابل تحویل پروژه

عبارتند از اقلام، نتایج یا خروجی های قابل لمس فیزیكی، قابل اندازه

گیری و قابل تایید كه به منظور تكمیل پروژه و یا بخشی از آن

میبایست تولید گردد. اقلام قابل تحویل شامل موارد زیر است.

– محصولات

– تجهیزات

– ماشینآلات

– تسهیلات

– نرم افزار و سخت افزار

– مستندات


WBS مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / تعریف و ویژگی

مجموعه ای از اقلالام قابل تحویل پروژه است كه استخوان بندی و WBS

محدوده پروژه را تشكیل میدهد.

تقسیم محدوده كاربه بستههای كاری قابل WBS منظور از بكارگیری

مدیریت است كه بتوان آنها را براورد و برنامهریزی كرده یا مسؤلیت

تحویل آن را به فرد یا واحدی از سازمان واگذار نمود.

بیانگر كلیه اقلالام لالازم برای تحقق اهداف است نه بیشتر و نه WBS

كمتر

با شكست بیشتر، تعریف جزءتری از پروژه حاصل میگردد.

معیار شكست در هر سطح یكسان میباشد.

مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / روشهای شكست

شكست بر اساس محصول نهایی و اجزا آن شكست فیزیكی

شكست بر اساس سازمانها و واحدهای سهیم در اجرای پروژه

شكست بر اساس موضوعات و كارهایفازهای اصلی و عمده

شكست بر اساس محدوده جغرافیای اجرای پروژه


WBS مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار/ مدلهای نمایش

نمایشگرافیكی

مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

¨ PBS:

¨ OBS:

¨ FBS:

¨ CBS:

¨ LBS:

¨ SBS:

Product Breakdown Structure

Organizational Breakdown Structure

Functional Breakdown Structure

Cost Breakdown Structure

Location Breakdown Structure

System Breakdown Structure


PBS / مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

نمایش سلسله مراتبی از مجموعهها، زیر مجموعهها و اجزا تشكیل دهنده PBS

محصول پروژه است.

را با اسم تعریف میشود نه با فعل PBS

/PBS / مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

PBS مزایای استفاده از

حصول اطمینان از در نظر گرفتن كل پروژه

اتفاق نظر بر محدوده پروژه بین ذینفعان

سهولت در تقسیم مسئولیت

گروه بندی منطقی اقلالام قابل تحویل

– افقی : تفكیك اقلالام از یكدیگر

– عمودی : ابعاد و اندازه اقلالام

زمینه سازی برای تخمین زمان و هزینه كار

سهولت در كنترل ریسك

سهولت كنترل پروژه

امكان حذف و اضافه نمودن اقلالام قابل تحویل

زمینه سازی برای ایجاد سیستم مدیریت اطلالاعات


/PBS / مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

PBS آزمون

صحت

– آیا فقط از اسامیاستفاده شده است ؟

– آیا همه اسامیدارای مفهوم میباشند ؟

كامل بودن

– آیا همه گروههای اقلالام قابل تحویل نوشته شده است ؟

– آیا دسته بندی بهتری برای اقلالام قابل تحویل وجود دارد ؟

تكرار

– آیا قلمیدر جاهای مختلف تكرار شده است ؟

/PBS / مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

Work packages بستههای كاری

آخرین سطح اقلالام قابل تحویل پروژه را بستههای كاری گویند.

بستههای كاری


/PBS / مدیریت هزینه / استخراج لیست فعالیتها / ساختار شكستكار / انواع ساختارهای شكست

معیارهای تعیین تعداد سطوح شكست

سطح جزییات مورد انتظار

سطح ریسك

سطح كنترل

میزان دقت تخمین ها

میزان ارزش و اهمیت بستههای كاری

نفر – ساعت بستههای كاری

مدیریت هزینه / کارگاه آموزشی شماره یک

موضوع پروژه خود را انتخاب و فرمهای شماره LOP ضمن بررسی پروژه

یک، دو و سه را تکمیل نمایید.

آشنا شویم. LOP با پروژه


مدیریت هزینه / معرفی ابزارها و تكنیكهای تخمین هزینه

تخمین قیاسی استفاده از هزینه واقعی یك پروژه مشابه به عنوان مبنایی برای

پروژه جاری.

تخمین بر اساس نرخ هزینه منابع یا به عبارت دیگر مظنهها است. فهارس بها

از منابع سودمند در این روش هستند.

تخمین از پایین به بالالا براورد هزینهها از جز و انباشته كردن آنها تا رسیدن به

كل است.

تخمین پارامتریك استفاده از دادههای واقعی پیشین برای كل یك كار است

وقتی كه قابل تقسیم به واحدهای اندازهگیری شوند. مثل هزینه ساخت

هرمترمربع سوله یا احداث هر كیلومتر راهآهن

تخمین به كمكنرمافزار یا بهرهگیری از نرمافزارهای محاسب و شبیهساز

تخمین براساساستعلالام از فروشندگان

تحلیل اندوخته راهكاری است برای مواجه با ناشناخته یا موارد پیشبینی نشده

كه به عنوان ذخیره احتیاطی در براوردها لحاظ میشود.

مدیریت هزینه / مهمترین خروجیهای تخمین هزینه

تخمین هزینه فعالیتها و كل پروژه

تهیه جزییات پشتیبانی كننده تخمین فعالیت شامل:

– زمان اجرای فعالیت متناسب با هزینهی پیشبینی شده برای اجرا

– مستندسازی چگونگی و مبانی براورد

– مستندسازی فرضیات براورد

– مستندسازی محدودیتها در براورد هزینه

 بیانگر براورد هزینه بین ±% – تعیین و ارائه حدود براوردهای ممكن  

 و  است.

تغییرات درخواست شده و برنامه مدیریت هزینه بروز شده

بودجهبندی پروژه

Budgeting مدیریت هزینه / بودجهبندی

موفقیت مالی یک پروژه نه تنها به سود آوری آن بلکه به مدیریت هزینهها در طول

چرخه عمر آن پروژه بستگی کامل دارد. نقطه شروع این راه توجه به بودجهبندی

دقیق و صحیح است.

بودجه عبارتست از هزینه برنامهریزی شده برای یك فعالیت یا پروژه

بودجه هر فعالیت از موارد زیر تشكیل شده است:

مواد اولیه- كمكی و ...

دستمزد نیروی انسانی- تجهیزات و ...

سربار

بودجهبندیعبارتست از تعیین هزینههای لازم برای تکمیل یک فعالیت یا پروژه

است. Cost Baseline « خط مبنای هزینه » خروجی اصلی فرایند بودجهبندی

در مقاطع زمانی پیشرو « نیازهای سرمایهگذاری پروژه » بودجهبندی تعیین كننده

است.


مدیریت هزینه / بودجهبندی / نمودار خط مبنای هزینه

نمودار

خط مبنا

هزینه

Banana Curve مدیریت هزینه / بودجهبندی / منحنی موز

منحنی موز هزینههای تكمیل پروژه به صورت تجمعی و در حالت اجرا

براساس زمانبندیهای زودترین زمان شروع و دیرترین زمان

نشان میدهد. LS و ES شروع


مدیریت هزینه / کارگاه آموزشی شماره دو

برای فعالیتهای پروژه خود هزینه و نمودار خط مبنای هزینه را با استفاده

از فرمهای چهار و پنج تهیه نمایید.

Cash Flow مدیریت هزینه / بودجهبندی / جریان نقدینگی

انجام بودجه بندی از طریق محاسبه و انتشار جریان نقدینگی صورت

میپذیرد.

جریان نقدینگی عبارتست از تفاوت جریا ن های ورودی درآمدها و

جریا ن های خروجی مخارج در طول مدت تكمیل پروژه


مدیریت هزینه / بودجهبندی / جریان نقدینگی / چگونگی محاسبه جریان نقدینگی

مدیریت هزینه / بودجهبندی / جریان نقدینگی / چگونگی محاسبه جریان نقدینگی

فرضیات:

¨ B/F for April: $

¨ Monthly Income: $

بودجه در

دسترس

هزینه جاری

جریان تكمیل پروژه

نقدینگی


مدیریت هزینه / کارگاه آموزشی شماره سه

به چگونگی تهیه نمودار جریان نقدینگی برای یك پروژه واقعی توجه

فرمایید.
منابع و مراجع


منابع و مراجع

برنامهریزی و كنترل پروژه. مهندس نادریپور

برنامهریزی و كنترل پروژه. حاجشیرمحمدی

جزوه آموزشی شركت آوك. دكتر امامیزاده

¨ Project Management Body Of Knowledge PMBOK

¨ Project Management, Planning & Control Techniques,

Rory Burke, 

¨ Project Management, Michel Thiry & Valanse 

منابع فارسی:

منابع لالاتین:

اطلالاعات جمعآوری شده از سایتهای مرتبط در اینترنت

برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,