دانلود رایگان تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سازمان برنامه و بودجه
دانلود 

شامل:
فصل اول: گمانه زنی و نمونه برداری  
فصل دوم : آزمایشهای صحرایی   
فصل سوم:  آزمایشهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاک، سنگ، آب و مصالح ساختمانی   
فصل چهارم : خدمات مهندسی ژئوتکنیک مقطعی، تهیه و ارائه گزارش نتایج عملیات مطالعاتی ژئوتکنیک  
فصل پنجم: آزمایشگاه مستقر در کارگاه  
فصل ششم: کنترل عملیات اجرایی بصورت موردی با انجام آزمایش در کارگاه  


برچست ها : ,,,,,,,,,,