دانلود نشریه ۳۲۷ دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاهدانلود 

شامل:


 انبار کردن مصالح در کارگاه

توزین و پیمانه کردن اجزای مخلوط

اختلاط بتن

بررسی وضعیت ظاهری و اندازه گیری

انتقال بتن

کنترل ها و آماده سازی قبل از بتن ریزی

عملیات بتن ریزی

متراکم کردن بتن

پرداخت سطح بتن

درز انقباظ (جمع شدگی)

درز ساخت (اجرایی)

عمل آوری بتن

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای گرم

قالب بندی

میلگردگذاری

کنترل کیفی بتن تازه و سخت شده.


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,