دانلود مراقبت وضعیت ماشینهای دوارالکتریکی بوسیله آنالیز جریاندانلود مراقبت وضعیت ماشینهای دوارالکتریکی بوسیله آنالیز جریان در

شرکت فولاد مبارکه

محمد کاظم صباغی هرندی غلامرضا شریعتی

کارشناس دفتر فنی تعمیرگاه مرکزی کارشناس بازرسی فنی

شرکت فولاد مبارکه شرکت فولاد مبارکه

ght@mobarakeh-steel.com sok@mobarakeh-steel.com

واژه های کلیدی :

(Motor Current Signature Analyses) آنالیز جریان موتور

(Condition Monitoring) مراقبت وضعیت

چکیده

با توجه به جايگاه ماشينهاي دوار الكتريكي درمراكز صنعتي ، نگهداري و تعميرات اين دسته از تجهيزات

الكتريكي از اهميت بسزائي برخورد ار است . نگهداري اصولي و تعميرات پيشگويانه اين تجهيزات نقش

بسزائي در كاهش هزينه هاي تعميراتي و افزايش بهره وري مراكز صنعتي ايفا مي كنند .يكي از تكنيكهاي

(Condition Monitoring) نگهداري وتعميرات ماشينهاي دوارالكتريكي،استفاده ازسيستمهاي مراقبت وضعيت

ميباشد‚ كه با استفاده از تكنيكهاي مختلف اعم از آناليز ارتعاش تجهيزات ‚آناليز جريان ‚ ترموگرافي

‚آناليز روغن و غيره انجام ميپذيرد.

تكنيك آناليز جريان يكي از تكنيكهائي است كه با استفاده از آن عيوبي نظير شكستگي ميله هاي روتور ‚

خارج از مركزي ‚خرابي بيرينگ و حتي نابالا نسي و لقي فونداسيون قابل تشخيص است .در اين مقاله

شرح مختصري در خصوص چگونگي تشخيص هر يك از اين عيوب توسط اين تكنيك ارائه و سپس

نتايج حاصل از بكارگيري آن در شركت فولاد مباركه عنوان ميگردد.

مقدمه

ماشینهای الکتریکی یکی از مهمترین و شاید گرانقیمت ترین تجهیزا ت الکتریکی در مراکز صنعتی به شمار

میروند‚ که توقفات آنها منجر به صدمات اقتصادی فراوانی می گردد . بعنوان مثال در ناحیه گندله سازی

شرکت فولاد مبارکه ‚ یک ساعت توقف موتورهای آسیاب منجر به کاهش تولید گندله به میزان 650 تن می

گردد که برای جبران مستلزم خرید از خارج می باشد.

243.DOC Page 2 of 13

با توجه به مطالب عنوان شده و برای جلوگیری از توقفات ناخواسته ‚کاهش زمانهای تعمیرات و بعبارت دیگر

کاهش هزینه تعمیرات و افزایش بهره وری ‚ انجام مراقبت وضعیت موتورها جهت تعیین وضعیت موتور

بهنگام بهره برداری امری ضروری است.

با انجام مراقبت وضعیت موتورها ‚ علاوه بر تعیین شرایط موتور و یا تشخیص خطای داخل موتور

تصمیم گیریهای متناسب با نوع عیب اتخاذ می گردد ‚ بگونه ای که موتور (در صورت نیاز )در حداقل زمان

ممکن و با کمترین هزینه مطابق برنامه ریزی متوقف و تعمیر گردد .برای مراقبت وضعیت موتورها از روشهای

مختلفی استفاده می شود . در این مقاله ضمن معرفی روشهای مراقبت وضعیت موتورها ‚ به بررسی

جدیدترین روش استفاده شده در شرکت فولاد مبارکه پرداخته و نتایج حاصل از این روش ارائه می گردد.

بطور کلی عمده عیوب ماشینهای الکتریکی را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود :

-1 عیب استاتور ناشی از بروز قطعی و یا اتصال کوتاه در سیم پیچهای استاتور

-2 شکستگی در میله های روتور و یا ترک در حلقه های انتهائی روتور

-3 ناهمگنی استاتیک و دینامیک فاصله هوائی

-4 خمیدگی شافت

-5 عیوب بیرینگ

این عیوب میتوانند نشانه هائی زیر را بوجود بیاورند :

-1 نابالانسی در ولتاژهای فاصله هوائی و جریانهای خط

-2 افزایش گشتاور ضربه ای

-3 کاهش میانگین گشتاور

-4 افزایش تلفات و کاهش بازدهی

-5 حرارت زیاد و غیر نرمال

روشها و متدهای مختلفی در تشخیص عیوب این ماشینها وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

-1 مانیتورینگ میدان الکترومغناطیسی

-2 اندازه گیری دما

-3 تشخیص بوسیله تصویربرداری حرارتی

-4 مانیتورینگ صدا و ارتعاش

-5 آنالیزهای شیمیائی

-6 آنالیز جریان موتور

-7 مدل کردن ماشین و استفاده از تکنیکهای شبکه عصبی

243.DOC Page 3 of 13

بیشتر عیوبی که در روشهای فوق مورد بررسی قرار میگیرند شامل عیوب مربوط به بیرینگ ‚آرمیچر و

استاتور ‚ شکستگی م یله های روتور و خارج از مرکزی می باشند . در این مقاله شرحی مختصر در استفاده از

(MCSA) تکنیک آنالیز جریان 1

و کاربرد آن در تشخیص عیوب مختلف ماشین ارائه می شود.سیگنال جریان

موتور در حالت ایده آل بصورت یک موج سینو سی با فرکانس برق شهر می باشد . ما می توانیم جریا ن را

برحسب زمان یا بر حسب فرکانس نمایش دهیم ، در شکل 1 تصویر اول جریان را برحسب زمان و تصویر دوم

جریان رابرحسب فرکانس نمایش می دهد .

دامنه پیک فرکانسی برابر با مقدار مو ءثر دامنه موج فرکانسی می باشد از آنجا که این حالت یک حالت

تئوری بدون هارمونیک می ب اشد ما فقط یک پیک در طیف فرکانسی مشاهده می کنیم . تبدیل جر یان از

FFT دامنه زمان به فرکانس با استفاده از الگوریتم تبدیل فوریه سریع 2

انجام می گیرد .

شکل 1- طیف زمانی و فرکانسی یک موتور سالم

در طول کار عملی ، هارمونیکهای زیادی در سیگنال موتور مشاهده می شو د و بنابراین درسیگنال واقعی

پیکهای ی را علاوه بر فرکانس خط و هارمونیکهایش مشاهده م ی کنیم . این طیف فرکانسی جریان به عنوان

مشخصه جریان موتور شناخته می شود . با تحلیل این هارمونیکها بعد از تقویت سیگنال توانائی تشخیص

عیوب گوناگون موتور را پیدا می کنیم .

هارمونیکها در اثر عیوب مختلف الکتریکی و مکانیکی تولید می شوند ‚ همچنین از طریق منبع تغذیه هم

وارد می شوند ولی اینه ا از اهمیت کمی در تشخیص عیب برخوردارند . تمامی عیوب تغییراتی را در توزیع فلوی

داخلی بوجود می آورند ، پ س هارمونیک تولیدمی کنند. توجه داشته باشیدکه این هارمونیکها ، هارمونیکهای میانی

هستند و با هارمونیک آنالای زرهای معمولی قابل تشخیص نمی باشند .درادامه به بررسی عیوب مختلف قابل

مشاهده توسط طیف جریان وبرخی آمار مربوط به این تست در شرکت فولاد مبارکه می پردازیم .

1.Motor Current Signature Analysis

2.Fast Fourier Transform

243.DOC Page 4 of 13

خرابی میله روتور :

دلایل بروز شکستگی در میله های روتور را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :

افزایش دما و جرقه. ‚ hot spot ‚ الف- فشارهای حرارتی : بواسطه اضافه بار ‚ نابالانسی

ب - فشارهای مغناطیسی : بواسطه نیروهای الکترومغناطیسی ‚ نابالانسی شار ‚ لرزش و نویزهای

مغناطیسی.

ج - ایرادهای ساخت

د - تنشهای دینامیکی : زیاد بودن نیروی گریز از مرکز و گشتاور اعمال شده به شافت.

ه - عوامل محیطی : آلودگی ‚ رطوبت بیش از حد.

و - تنشهای مکانیکی : اشکال در بیرینگ ‚ خستگی ‚ شل بودن ورقه های هسته و .....

در صورت بروز شکستکی و یا ترک در میله های روتور در مشخصه جریان موتور ، فرکانس عبور قطب موتور

بصورت یک ساید باند فرکانس خط مشاهده خواهد شد . به (PPF = motor slip * no. of poles)

خواهیم دید و در حالت کلی داریم : FL ± PPF عبارت دیگر پیکها را در فرکانس

Fb=(1±2ks)FL

s = لغزش موتور

k = 1,2,3, ….

FL= فرکانس منبع تغذیه

و ساید باندهای فرکانس عبور قطب نشانگر وضعیت FL اختلاف بین دامنه پیک فرکانس مربوط به خط

60dB سلامتی میله های روتور می باشد .تجربیات و تحقیقات عملی مشخص کرده اند که یک اختلاف

بیانگر شرایط عالی میله های روتور می باشد .

وقتی که ضعف میله های روتورشرو ع میشود(اتصالات بامقاومت زیادبوجودبیایدیایک ترک شروع به پیشرفت کند) ،

افزایش می یابد که یک افزایش را در PPF امپدانس روتورافزایش می یابد. به همین علت مقدارجریان درفرکانس

48 نشانگر dB در طیف فرکانس) نشان می دهد .یک اختلاف حدود ) PPF میزان دامنه پیک های فرکانس

35 نشانگر وجود شکستگی درمیله ها می باشد . dB بوجود آمدن اتصال با مقاومت بالا و اختلاف حدود

در شکلهای 2 و 3 طیف جریان مربوط به موتور میکسر 14 واحد گندله سازی شرکت فولاد مبارکه به عنوان

یک نمونه از بروز ترک در میله های روتور و متعاقب آن گسترش عیب و افزایش عمق ترک و شکستگی با

گذشت حدود یک ماه از کارکرد موتور را میتوان مشاهده کرد .علت بروز این ترکها آلودگی شدید محیط کار و

بارگزاری نامناسب و راه اندازیهای مکررو پی درپی موتور بوده است.

243.DOC Page 5 of 13

شکل 2 - طیف جریان موتور میکسر 14 واحد گندله سازی شرکت فولادمبارکه 15 آبان ماه 1381

شکل 3 - طیف جریان موتور میکسر 14 واحد گندله سازی شرکت فولادمبارکه 11 آذر ماه 1381

در جدول 1 مقادیر استاندارد در خصوص نسبت پیک جریان در فرکانس اصلی برق و پیک جر یان در

فرکانسهای خرابی میله روتور آورده شده است.

چارت میزان آسیب دیدگی میله روتور

وضعیت روتور توصیه ها

FP / FL

(نسبت درصد) FL / FP

FL / FP

(دسی بل)

سطح

آسیب

0/1 عالی - > 1000< 60< 1

0/1-0/2 خوب - 501-1000 54-60 2

0/2-0/4 متوسط داده برداری پریودیک 251-501 48-54 3

کاهش پریود

داده برداری

بوجود آمدن ترک در میله های روتور و یا

مقاومت زیاد در اتصالات میله ها با حلقه

انتهائی

0/4-0/79 126-251 42-48 4

انجام تست ارتعاش به

ترک و یا شکستگی دریک یا دو میله روتور منظور یافتن منشا عیب 0/79-1/58 63-126 36-42 5

1/58-3/16 ترک و یا شکستگی در چند میله روتور تعمیر هر چه سریعتر 32-63 30-36 6

تعمیر و جایگزینی

هرچه سریعتر

ترک و یا شکستگی در چند میله روتور و

حلقه انتهائی

3/16< 32> 30> 7

جدول 1- مقادیر استاندارد جهت بررسی وضعیت میله های روتور در موتورهای قفسه سنجابی

243.DOC Page 6 of 13

خارج از مرکزی استاتیکی :

خارج از مرکزی استاتیک ی یک پدیده ناشی از ناهمگونی فاصله هوائی بین استاتور و روتور می باشد که

در فونداسیون ، ناهمراستائی بیرینگ یا یک تنظیم نادرست فاصله هوائی saft foot معمولا ” بدلیل وجود

برای بیرینگ های معمولی بوجود می آید . این عیب بصورت پیکهایی در فرکانس اصلی عبور میله روتور

بوجود می آیند که به صورت سایدباندهایی برای فرکانس خط و هارمونیکهای آن می باشند .

شکل 8- طیف مربوط به وجود خارج از مرکزی استاتیک

NFL فرکانس نشان دهنده عیب خارج از مرکزی استاتیک = RB × RS ±

RB = تعداد میله های روتور

RS = سرعت گردش روتور

FL = فرکانس خط

N = هارمونیکهای فرد فرکانس خط

خارج از مرکزی دینامیکی :

خارج از مرکزی دینامیک ی پدیده ای است ناشی از فاصله هوایی متغیر روتور– استاتورکه عموما” بدلیل وجود

فرسودگی در هوسینگ بیرین گ یا پوششهای انتهایی رخ می دهد . این یک مشک ل و عیب مهم می باشد چراکه

می تواندباعث تخریب سریع بیرینگ وهوسینگ آن و در درازمدت باعث بروز سایش روتور با استاتور می گردد .

داده برداری زود هنگام و نزدیک بهم در این شرایط معمولا توصیه می گردد تا شرایط تجهیز به طور کامل

تحت مراقبت باشد . این عیب بصورت پیکها ی بلندی در فرکانس اصلی عبور میله روتور و هارمونیکهای آن

همراه با ساید باندهای سرعت گردش در اطراف آنها مشاهده می شود .

NFL ± RS فركانس نشاندهنده عيب خارج از مركزي ديناميكي = RB × RS ±

243.DOC Page 7 of 13

استاتور

مرکزروتور

خارج از مرکزی دینامیکی خارج از مرکزی استاتیک وضعیت نرمال

شکل 9- طرح شماتیک خارج از مرکزی دینامیک و استاتیک

ناحیه آهک سازی شرکت فولاد مبارکه V شکل 10 – طیف مربوط به وجود خارج از مرکزی جزئی دینامیکی در فن 02

اتصال کوتاه در سیم پیچهای استاتور

عواملی که باعث بروز عیب در استاتور و آرمیچر و بوجود آمدن اتصال کوتاه در سیم پیچهامی گردد را

میتوان به صورت زیر دسته بندی نمود:

-1 دمای بالای هسته یا سیم پیچ

-2 شل بودن ورقه های هسته ‚ گوه ها و یا اتصالات

-3 آلودگی

-4 اتصال کوتاه و تنشهای راه اندازی

-5 تخلیه جزئی الکتریکی

این اتصال کوتاهها باعث بوجود آمدن حرارت زیاد در سیم پیچها و همچنین نابالانسی جریان میشود .

همچنین باعث ایجاد حرارت نامتقارن و موضعی ، کاهش راندمان و به مرور زمان اتصال زمین شدن سیم

243.DOC Page 8 of 13

پیچ می گردد . طیف جریان به همان خوبی که کاهش درجۀ عایقی را نشان می دهد می تواند این عیب

را نیز آشکار کند .

فرکانس نشان دهنده عیب استاتور = (k ±n(1-s)/p)FL

k = 1 , 3 , 5 , ….

n = 1 , 2 , 3 , … , (2p-1)

شکل 12 - طیف زمانی مربوط به بروز عیب در یکی از فازهای استاتور

شکل 13 - طیف جریان موتور فن 3 واحد فولادسازی شرکت فولاد مبارکه نشان دهنده بروز عیب در سیم پیچ فاز دوم استاتور

علاوه بر این میتوان وضعیت هارمونیکهای جریان خط موجود در جریان موتور را نیز تحت بررسی قرار داد و بر

اساس تغییرات آنها در طول زمان به بروز عیب در سیم پیچها پی برد .

11 و... . ‚7‚5‚ شکل 14 - طیف جریان موتور فن 3 واحد فولادسازی شرکت فولاد مبارکه نشان دهنده وضعیت هارمونیکهای 3

243.DOC Page 9 of 13

عیوب بیرینگ

تمام بیرینگها فرکانس خرابی یکت ا و مخصوص به خود دارند ( توسط سازنده تعیین می شود ) ، که اجازه

تشخیص عیب بیرینگ را می دهد . وقتی مشخصه جریان موتور مورد بازبینی قرار گیرد وجود پیک در

فرکانسهای خرابی این بیرینگها قابل تشخیص اس ت وعیب را مشخص می سازد (اعم ازاینکه عیب مربوط به ر ینگ

داخلی،رینگ خارجی،گلوله ها،غلتکهایا قفسه بیرینگ باشد ) درجه تخریب می تواند با توجه به دامنۀ این پیکها

مورد ارزیابی قرار گیرد . فرکانس خرابی که در طیف مشاهده می شود را می توان با فرمول زیر نشان داد:

Fbg= | FL ± m.Fv|

m = 1, 2 , 3 , ….

Fv = فرکانسهای ارتعاشی عیوب بیرینگ

شکل 15 – طیف جریان مربوط به عیوب بیرینگ فن 26 واحد گندله سازی شرکت فولاد مبارکه

: نابالانسی 1

جهت تشخیص این عیب ، احتیاج به بررسی سیگنال جریان موتور در شرایطی متفاوت با حالت قبل داریم

شناخته می شود که بمنظور حذف (RMS Demodulation) . این تحلیل ، با عنوان تفکیک مقدار مو ءثر

فرکانس خط و هارمونیکهای آن انجام می شود .

شکل 4 - طیف فرکانسی جریان مربوط به وجود نابالانسی در موتور

-1 تشخیص عیوب نابالانسی ‚ لقی فونداسیون و برخی عیوب دیگر عمومیت موارد ذکر شده قبلی را ندارد و در شرکت فولاد مبارکه هم

تشخیص این عیوب توسط تست آنالیز جریان در دست مطالعه میباشد.

243.DOC Page 10 of 13

در اینجا سرعت گردش موتور به صورت یک پی ک نشان داده خواهد شد . براساس مقدار دامنۀ آن ، میتوانیم

در مورد وجود هر نابالانسی در تجهیز قضاوت کنیم .

در طیف تفکیک شده یک موتور سالم پیک مربوط به سرعت گردش موتور بندرت قابل روءیت است ، در

حالتی که موتور دچار نابالانسی مکانیکی باشد ، پیکهای بالائی در سرعت گردش موتور و هارمونیکهای آن

دیده می شود .همانطور که در شکلهای 4 و 5 مشاهده میگردد رفع عیب نابالانسی موجب حذف پیک

موجود در فرکانس گردش موتور شده است.

شکل 5 - طیف فرکانسی جریان مربوط به رفع عیب نابالانسی در موتور

لقی فونداسیون :

ناهمواری فونداسیونها یا لقی در پیچها ، لقی فونداسیون را باعث می گردند ‚ این عیب با مشاهده طیف

در تست آنالیز جریان قابل تشخیص است این لقی ها در (RMS Demodulation.) تفکیک مقدار مؤثر

0.5 ) قابل مشاهده اند . در اشکال 6 و 7 طیف جریان مربوط به وجود *rpm) نصف فرکانس چرخش موتور

لقی در فونداسیون و طیف جریان پس از اصلاح لقی نشان داده شده است.

شکل 6- طیف جریان مربوط به وجود لقی فونداسیون تجهیز

243.DOC Page 11 of 13

شکل 7 - طیف جریان پس از اصلاح لقی

عیوب مکانیکی استاتور

این عیوب معمولا ” شامل لقی گوه ها ، لایه ها و خرابی هسته می شوند .گوه های لق باعث تخریب عایق

هسته بصورت مکانیکی می شوند و همچنین سائیده شدن ورنی اطراف هسته را بدنبال خواهد داشت که این

باعث بروز کرونا و کاهش قدرت عایقی موتور می گردد .

خرابی هسته باعث اتصال کوتاه در لایه های استاتور و پدید آمدن منطقۀ گرم در اثر جریان های محلی

گردابی در روی هسته می شود. این به مرور باعث خوردگی عایق موتور و تخریب آن در طول زمان می شود .

شکل 11 – طیف مربوط به بروز عیب در هسته استاتور

243.DOC Page 12 of 13

نتایج حاصل ازمراقبت وضعیت تجهیزات توسط تست آنالیز جریان در شرکت فولاد مبارکه

C.M. بهره گیری از تست آنالیز جریان بعنوان یک تکنیک 1

(مراقبت وضعیت ) در شرکت فولاد مبارکه

از آبان ماه سال 1380 آغاز و تعدادی از تجهیزات شرکت تحت پوشش این تست قرار گرفت . سخت افزار

1000 و دیتا کلکتور 2526 ساخت amper / 1 volt مورد استفاده جهت برداشت اطلاعات شامل یک پروب

که نقش بانک اطلاعاتی سیستم مراقبت COMPASS میباشد . اطلاعات مذکور در سیستم B&K شرکت

وضعیت ماشینهای دوار بازرسی فنی شرکت فولاد مبارکه را دارد ذخیره می گردد.

شرایط تجهیزات به صورت ماهیانه (یا بر حسب مورد در پریودهای زمانی متفاوت ) کنترل می شود و میزان

ساید باندهای جریان خط و هارمونیکهای آن تحت مراقبت قرار می گیرند.

عیوب عمده ای که تا کنون درتجهیزات با استفاده از تست آنالیز جریان مشاهده شده است شامل عیوب

شکستگی در میله های رو تور و خارج از مرکزی استاتیک و دینامیک می باشند .علل بروز این عیوب بهره برداری

در شرایط غیر نرمال و تنشهای ناگهانی ناشی از تغییرات بار ‚ راه اندازیهای مکرر و پشت سر هم و آلودگی

محیط کار به ذرات گرد و غبار می باشند . در جدول 2 عیوب مشاهده شده در نواحی مختلف شرکت فولاد

مبارکه که توسط تست آنالیز جریان تشخیص داده شده اند ارائه می گردد .با توجه به پیشگیریهای انجام شده

در خصوص توقف تولید و برنامه ریزیهای انجام شده جهت رفع عیب تجهیز در زمان توقف برنامه ریزی شده واحد

میتوان نتیجه حاصله از اجرای این تکنیک را کاهش تو قفات اضطراری خط به میزان تقریبا 240 ساعت در

نواحی مختلف شرکت فولاد مبارکه در طول دو سال گذشته عنوان کرد بعبارت دیگر “ کاهش توقفات

اضطراری بمیزان 120 ساعت در سال ما حصل نگهداری اصولی و انجام تعمیرات پیشگویانه با

استفاده از تکنیک آنالیز جریان می باشد “ ، که با توجه به ارزش افزوده بالای محصول در این شرکت و

هزینه پائین استفاده از این تکنیک ‚کارائی قابل توجه این روش در سیستم مراقبت وضعیت مشخص می

گردد.

ناحیه

مواد اولیه گندله سازی آهن سازی فولاد سازی نورد سرد

نوع عیب

0 2 0 11 شکستگی میله های روتور 3

1 0 1 4 خارج از مرکزی 8

0 0 0 3 خرابی بیرینگ 0

جدول 2 – عیوب مشخص شده توسط تست آنالیز جریان در تجهیزات تحت مراقبت سیستم مراقبت وضعیت در شرکت فولاد مبارکه

1.Condition Monitoring

243.DOC Page 13 of 13

مراجع :

[1] Aditya Korde B.E. (Elec.), “ on-line condtion monitoring of motors using electrical

signature analysis”, Diagnostic Technologies India Pvt. Ltd.

[2] R. R. Schoen, T. G. Habetler, F. Kamran, R. G. Bartheld, “ Motor bearing damage detection

using stator current monitoring”, IEEE Trans. Ind. Applns., vol.31, no. 6, pp 1274-79, Nov-Dec

1995.

[3] R. R. Schoen, B. K.Lin, T. G. Habetler, J. H. Schlag, S. Farag, “An unsupervised on-line

system for induction motor fault detection using stator current monitoring,” IEEE Trans. Ind.

Applns., vol.31, no. 6, pp 1280-86, Nov-Dec 1995.

[4] B. Yazici, G. B. Kliman, W. J. Premerlani, R. A. Koegl, G. B. Robinson and A. Abdel-

Malek, “ An adaptive, on-line, statistical method for bearing fault detection using stator

current”, IEEE-IAS Annual Meeting conference, pp 213- 220, New Orleans, LA, 1997.

[5] G. B. Kliman, W. J. Premerlani, R. A. Koegl and D. Hoeweler, “ A new approach to on-line

fault detection in ac motors”, IEEE-IAS Annual Meeting Confernce, pp.687-693, San Diego,

CA, 1996.

[6] J. Penman, H. G. Sedding, B. A. Lloyd, W. T. Fink, “Detection and location of interturn

short circuits in the stator windings of operating motors”, IEEE Trans. Energy Conv., vol.9,

no.4, Dec 1994.

[7] H. A. Toliyat and T. A. Lipo, “ Transient analysis of cage induction machines under stator,

rotor bar and end ring faults”, IEEE Trans Energy Conv., vol.10, no.2, June 1995.

[8] S. Williamson and P. Mirzoian, “ Analysis of cage induction motor with stator winding

faults”, IEEE-PES, Summer Meeing, July 1984.برچست ها :