دانلود ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژهای صنعتی EPC


دانلود 

معاونت امور فنی

دفتر امور فنی و تدوین معیارها


شامل:


ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژهای صنعتی EPC

معاونت امور فنی

دفتر امور فنی و تدوین معیارها

1- کلیات روش طرح و ساخت ومراحل ارجاع کار

2- آئین نامه تشخیص صلاحیت واحد های طرح و ساخت

3- آئین نامه ارجاع کار به واحد های طرح و ساخت

4- موافقت نامه، پیوست ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب یه صورت توام (EPC(

5- دستورالعمل تهیه اطلاعات و مدارک پروژه

6- شرح خدمات مشاور کارفرما

7- دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران

8- راهنمای تهیه اظهارنامه صلاحیت

 برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,