دانلود راهنمای مناقصه شامل دستورالعمل شرکت در مناقصه دعوتنامه و فرمهای مناقصه
دانلود
شامل:

دامنه کاربرد و کلیات 

 مناقصه گران واجد شرایط 

 مصالح و تجهیزات و کار قابل قبول 

 هزینه شرکت در مناقصه 

اسناد مناقصه

 اسناد مناقصه 

 بررسی موضوع و اسناد مناقصه 

 تجدید نظر در اسناد مناقصه و صدور الحاقیه 

تهیه پیشنهاد

 زبان پیشنهاد 

 مدارک تشکیل دهندۀ پیشنهاد مناقصه 

  قیمتهای پیشنهاد 

  ارزهای پیشنهاد 

  ضمانتنامۀ شرکت در مناقصه 

  مدت اعتبار پیشنهاد مناقصه 

  شکل و امضای پیشنهاد مناقصه 

تسلیم پیشنهادها

  لاک و مهر و نشانه گذاری پیشنهادها 

  مهلت تسلیم پیشنهادها 

  اعلام عدم تمایل، اصلاح، جایگزینی، و پس گرفتن پیشنهاد مناقصه 

گشایش و ارزیابی پیشنهادها

  گشایش پیشنهادهای مناقصه، از سوی مناقصهگزار 

  توضیح پیشنهادها 

  بررسی مقدماتی پیشنهادها ارزیابی شکلی 

  تبدیل به ارز واحد 

  ارزیابی فنی بازرگانی 

  ارزیابی مالی 

فهرست عنوانها

  اولویت سهم داخل 

  تماس با مناقصهگزار 

واگذاری و مبادلۀ پیمان

  معیارهای واگذاری پیمان 

  حق قبول یا رد پیشنهادها 

  واگذاری پیمان 

  امضا و مبادلۀ پیمان 

  ضمانتنامۀ انجام تعهدات 

  فساد و تبانی، مصالحه به زیان دولت 

  رسیدگی به شکایت هابرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,